Vill du ändra teckenstorleken? Tryck på Ctrl och + eller Ctrl och -

Vårt valprogram inför valet 2014:

Valbroschyr2014-Österlenpartiet.pdf

"Flygblad" över vallöften

Vallöften som annonser.pdf

Detta vill vi

• utveckla Simrishamns kommun och Österlen
• ett miljövänligt och ekologiskt hållbart samhälle
• möjlighet att välja olika alternativ inom
skola, vård och omsorg
• samarbeta med andra demokratiska partier
med liknande värderingar
• ett jämställt och jämlikt samhälle

Österlens bästa står i fokus för oss


Livskvalitet - förnyelse - försköning
är våra ledord
och vi kommer att samarbeta med alla som gillar våra idéer kring detta.
Vi vill kämpa för en bättre kommun så att fler vill bo här året om.

Vi värnar om Österlen
och
de positiva värden det står för

Det räcker med ett kommunalråd i Simrishamn
Det behövs inte två kommunalråd för att leda Simrishamns kommun. Däremot behövs en stark och kunnig kommunledning med helhetssyn. Politikernas uppgift skall vara att ange mål och riktlinjer för vad man vill ha genomfört, när det ska vara utfört och till vilken kostnad. Hantera detaljfrågor ska de göra som har fackkunskapen. Det är ingen uppgift för politiker. De är bättre att politikerna använder tiden till viktiga och avgörande frågor som rör kommunens framtid och väl. Totalkostnaden för två kommunalråd är minst 3.5 miljoner kronor varje år. Det viktigaste för oss är att vi alltid har en kompetent ordförande i kommunstyrelsen oavsett politisk färg.

Tar vi bort oppositionsrådet som motsvarar ca 1,6 miljoner kronor varje år kan vi istället få t.ex. gator, parker, lekplatser, hamnanläggningar för ca 29 miljoner och va-anläggningar för ca 35 miljoner (29 miljoner motsvarar vid 33 års avskrivning och 2.5 % i internränta 1.6 miljoner enligt de regler som alla kommuner tillämpar).
Kommunens nuvarande totala investeringar är ca 40 miljoner per år. Den investeringstakten kan vi alltså nästan fördubbla nästa år bara genom att ta bort ett kommunalråd!

Långt framskridna planer från ett av de större partierna på ytterligare maktkoncentration säger vi blankt nej till.

Politikers pensioner
Vi vill att Simrishamn, liksom andra kommuner redan gjort, inför Sveriges kommuner och landstings (SKL) regler för kommunalrådens pensioner. Nuvarande regler ger pension till 65 år oavsett! när rådet slutar. Det blir många kronor om man slutar vid tex. 50 års ålder. Full pension för nuvarande råd är över 100 000:- i månaden. SKL:s förslag begränsar avsevärt nuvarande regler.

Lagad mat på skolor och äldreboenden
Kostutredningen, som tillkom på Österlenpartiets initiativ, visar på många fördelar med att maten lagas och äts ute på respektive skola och äldreboende. Denna reform har nu kommit halvvägs. Vi vill fullfölja den. Inga långa transporter av varm mat eller halvfabrikat ska heller tillåtas. Österlenpartiet ser gärna att lokala producenter stöttas genom att de får möjlighet att leverera t.ex. årstidsprodukter utan krångliga upphandlingar.
Närproducerat, ekologiskt, nylagat och välsmakande måste vara ledorden. Dessutom ska det finnas alternativa rätter att välja på varje dag. Det kommer att kosta lite mer men det måste vi ha råd att ge våra unga och gamla.

Satsa på byarna och det offentliga rummet
Österlenpartiet har lett stora satsningar från år 2010 och vill fortsätta att förnya och försköna byarna och fiskelägena på Österlen så att det blir ännu mer spännande och trivsamt att bo där samt besöka dem. Ett absolut krav är att åtgärderna planeras i ett mycket aktivt och nära samarbete med dem som bor och verkar i byarna. Arkitektoniska värden ska tillvaratas och utvecklas. Byalagstanken ska också stödjas och uppmuntras och det måste finnas en samlingslokal på varje ort. Det räcker faktiskt med att våra satsningar inspirerar ca tio personer att flytta till byn så har det hela betalat sig.
Parkverksamheten måste också få utökade resurser för skötsel och underhåll. Vi måste helt enkelt skapa samhällen där folk vill bo kvar och dit man vill flytta!
Försköningar av torget i Hammenhög, centrum i Ö Vemmerlöv, Baskemölla, Vitaby och Skillinge är närmast aktuella för åtgärder.

Kulturhus - Ändra Marint Centrum till kulturhus
Marint Centrum, KIMO mm har nu funnits i några år och kostat skattebetalarna i Simrishamn många miljoner kronor varje år. Dessa verksamheter måste helt omorganiseras och inriktas på miljöarbetet i Östersjön genom att de läggs in naturligt och kostnadseffektivt under de förvaltningar som har hand om miljö-, klimat- och hamnfrågor. Lokalerna kan istället utnyttjas till att bli ett kulturhus. Tillsammans med folkpartiet och centerpartiet har vi redan motionerat om detta. En röst på Österlenpartiet är alltså en röst för ett kulturhus vid hamnen tillsammans med turistbyrån som publikdragare. Varför inte försöka införliva ett hällristningscentrum i byggnaden. Det hade varit ett populärt besöksmål året om.

Mandattid för politiker
I Ryssland och USA får man vara president i högst två mandatperioder. I Simrishamn finns det politiker som suttit över 30 år på samma stol. Österlenpartiet vill att alla partier blir överens om att man högst kan inneha
ett politiskt uppdrag i samma styrelse/nämnd två mandatperioder i rad. Alltså högst åtta år i kommunstyrelsen, socialnämnden o.s.v.

Tillgänglighet
För Österlenpartiet är det en prioriterad fråga att öka tillgängligheten i vår kommun. Vi vill ha en öppen kommun både vad gäller fysisk tillgänglighet och delaktighet i det offentliga samtalet. Det betyder att olika fysiska hinder ska avhjälpas eller förebyggas. Det betyder också att kommunens service ska vara lättillgänglig och präglas av stor lyhördhet vad gäller medborgarnas önskemål.
En aktiv samrådsorganisation måste inrättas där berörda parter t.ex. fastighetsägarna, butikerna, pensionärsorganisationerna och andra föreningar finns med.

Värdig äldrevård
Vi vill att de som är äldre och vårdas i vår kommun ska ha kontroll över sina egna liv och vi vill stärka deras självkänsla, identitet och integritet. Vi vill också att de äldre ska ha en trygg och aktiv miljö och kunna åldras i sitt närområde. Utbyggnad av äldreboendet sker nu på Jonebergsområdet i Simrishamn och vi planerar för fler ute i byarna. Byggandet skall ske under helhetstänkande där funktion och arkitektur integreras med landskap, ljus och grönska. Under alla förhållande får byggandet inte ske enligt en mall som påminner om 60-talets miljonprogram.
De som vill komma ut i friska luften varje dag ska få det.
Man ska inte behöva be om ursäkt för att man blir gammal!

Sjöfartsstråket - Från Tobisviksbadet ner förbi hamnarna
Under mandatperioden hoppas vi kunna skapa många nya trivsamma "mötesplatser" längs havet i centrala Simrishamn. Vårt förslag kommer på ett unikt sätt förstärka stadens möte med havet och vi kan lova att det blir omtumlande att vandra längs havet, när detta förslag blivit genomfört.
Redan i år byggs en ny brygga mellan Hamnkiosken och Segelsällskapet. Ny träbrygga på norra pirarmen i småbåtshamnen med utsiktsplats längst ut ingår också i planerna liksom en utsiktsplats över fiskehamnen och förbättring av miljön kring vårt planerade kulturhus.
"Hemmahamnen" nedanför Turistbyrån, där fiskare säljer nyfångad fisk direkt till konsument, får bättre tillgänglighet.

Nuvarande torghandel på Stortorget utökas med torghandel även längs Storgatan, på Fisktorget och nere på kajen utanför Turistbyrån. Vi föreslår att kommunen hyr ut försäljningsbodar till intresserade.
Platser för uppställning av husbilar planeras längs Sjöfartsstråket t.ex. vid gatukontorets f.d. förråd, längs Järnvägsgatan och vid f.d. Bengtssons fisk.
Se bilder och information i vår valfilm

Sjukhuset kvar
Sjukhuset ska erbjuda befolkningen i Simrishamn och Tomelilla kommuner vård med hög tillgänglighet i patientens närmiljö. Vården ska vara av god kvalitet, på rätt vårdnivå, effektiv, säker och trygg. Den enskilda patientens behov ska tillgodoses så långt det är möjligt. Sjukhuset ska ta ett samordningsansvar för de sjukaste äldre patienterna. Geriatriker måste finnas och äldrecentral bör inrättas. Sjukhusets mål är att det måste finnas ansvariga inom sjukhuset för alla patientgrupper.

Hamnarna / småbåtshamnarna / kulturhamnarna
Våra kulturhamnar har små intäkter och bristande underhåll. Åtgärder måste sättas in för att få slut på det negativa kretsloppet men det är absolut inte fråga om att lägga ner någon av hamnarna. Kanske kan föreningar och andra krafter driva de små hamnarna på ett bättre sätt. Fiske-, handels- och småbåtshamnen i Simrishamn drivs kommersiellt och kommer att utvecklas ytterligare. Fisket skall stöttas på alla tänkbara sätt så att det tillfälligt akuta läget övervinns. Självfallet skall trollingfisket också främjas och utvecklas.

Cykelbanor
Vi kommer att arbeta för att gång- och cykelvägnätet byggs ut inom kommunen. Målsättningen är att det ska bli möjligt att gå och cykla trafiksäkert längs hela kusten från Brösarp via Vitemölla i norr till Mälarhusen
i söder. Parallellt hoppas vi att andra kommuner och Region Skåne satsar på
att bygga ut så att vi kan gå och cykla runt hela Skåne.
Det måste även bli möjligt att tryggt gå och cykla mellan byarna t.ex. S:t Olof - Rörum, Gärsnäs – Tommarp - Järrestad, Hammenhög – Borrby, Gröstorp – Gladsax, Borrby - Borrbystrand, Gärsnäs - Ö.Vemmerlöv och Hammenhög - Hannas.

Det pågår också en långt framskriden utbyggnad av en cykelled mellan Simrishamn och Växjö, som beräknas bli klar om endast några år. I vår egen översiktsplan anges behovet av en tvärcykelled till tågstationen i Gärsnäs från t.ex. S:t Olof, Vitaby och Hammenhög.

Ungdomslägenheter
Det måste byggas små och billiga lägenheter för ungdomar, på alla orter, för att förhindra att de tvingas flytta från Simrishamn. Inte bostadsrätter i miljonklassen för det har de inte råd med.

Fler bussar även kvällstid och helger
Vi måste ge alla byar bättre kommunikationer. Särskilt under helger och kvällstid. Vi måste också skapa en ny busslinje i inlandet, som matar till tågstationerna i Gärsnäs och Smedstorp t.ex. från S:t Olof, Vitaby och Hammenhög. Denna busslinje måste ha en sådan turtäthet att den alla dagar är ett alternativ till bilen.

"Snurringens" goda service inne i Simrishamn vill vi också ge till byarna runt omkring. Aktuella orter kan vara Brantevik, Simris, Gröstorp, Baskemölla.

Parkeringsvakter /parkeringar
Vi tror att fria lagliga parkeringar är en del av charmen med Simrishamn.
Vi anser att polisen skall sköta trafikövervakningen och säger nej till parkeringsvakter och parkeringsautomater. Däremot vill vi att det skapas många, många fler parkeringsplatser i centrum. Vi vill inte heller ha trafikljus.

Badbryggor /badplatser
Skötseln av våra badstränder kan förbättras. Vi har tagit fram ett spännande förslag för Tobisviksbadet, som vi vill förverkliga nästa år. Där ingår hopptorn och krav på god tillgänglighet. Stränderna kommer att maskinstädas i hela kommunen där det är möjligt och parkeringsmöjligheter ska finnas längs kusten.

Satsa på en kvinnojour
De kvinnor som utsätts för våld eller andra kränkande handlingar måste få samhällets stöd. De ska inte i tysthet och ensamhet behöva tvingas försöka lösa sina och barnens utsatthet. Det handlar inte enbart om att få prata med välvilliga och hjälpsamma personer utan också om att kommunen kan erbjuda skyddat boende. När kvinnan riskerar liv och hälsa för sig och barnen måste hon snabbt få möjlighet att komma ur våldssituationen.

Föreningsstöd
Österlenpartiet anser att anslagen till föreningar bör höjas kommande år. De utför ett mycket värdefullt arbete och kommunens engagemang för deras insats är på tok för liten. Hur skulle varumärket Österlen klara sig utan de insatser, som görs av t.ex. idrottsföreningar, Kulturpedagogiska enheten med bl.a. musikskolan, Skillinge teater, Scen Österlen, Kulturhamn, pensionärsorganisationer m.fl. Även nya föreningssatsningar bör stimuleras.
En välkänd förening har en längre tid varit i fokus i debatten. Tills oklarheterna är utredda vill Österlenpartiet inte ge bidrag till verksamheten.

Bygg ut Simrishamnsbanan d.v.s Simrishamn – Sjöbo – Malmö
Simrishamnsbanan har varit i fokus under många år och ett flertal studier och uppvaktningar har gjorts. Kommunerna Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn driver frågan tillsammans. Orter med goda kommunikationer är naturligtvis attraktiva för alla. Restiden måste vara högst en timme. Avgång varje halvtimme morgon och kväll och därefter varje timme så kommer många att vilja bosätta sig på Österlen och fortsätta arbeta västerut.
Men det är bråttom och det är inte för mycket begärt om Region Skåne, för sin egen trovärdighets skull, håller sitt löfte ”om balans i Skåne” och ser till att något faller på Österlen.

Bibliotek
Bibliotek i Simrishamn och filialer bör finnas ute på alla skolorterna. Bra samspel mellan skolbibliotek och kultur kan vara en väg att gå för att skapa intressanta mötesplatser enligt den s.k. bokcafémodellen. En annan väg kan vara att frivilliga krafter finner ytterligare lämpliga lösningar. Ny digital teknik medför att många böcker kan läsas via läsplattor m.m. så vi går en spännande tid till mötes. Redan nu kan alla få vilken bok som helst gratis hemskickad. Det tror vi inte många känner till.

Skolor
Skolverksamhet bör bedrivas där elevantal, undervisningskvalitet, lärartäthet och lämpliga lokaler kan säkerställas. Alla elever måste få tillgång till en skola med kvalitet. Det måste vara ledstjärnan! Vår målsättning är också att de yngre barnen ska kunna gå i skolor så nära hemorten som möjligt.
Viktigt är också att skolorna får nyttjas av föreningar, byalag och andra ideella organisationer under den tid som inte undervisning bedrivs. Allt för byns gemenskap.

Miljö / natur / energi Kommunen har antagit lokala miljömål, ett naturvårdsprogram, en kommunal klimatstrategi samt arbetar med att effektivisera resursförbrukningen. Det är bra. Detta stödjer vi helhjärtat.
Vi vill främja användningen av miljövänliga energislag t.ex. biogas, vindkraft och solpaneler. Vi är positiva till småskalig vindkraft men utbyggnaden måste ske så att den inte påverkar människor och djur, landskapsbilden och naturen. Bullernivåer samt ljus- och reflexfenomen är också viktiga att beakta. Storskaliga etableringar med vindkraftverk med höjden 150 meter känns främmande för Österlen.

Ge de anställda arbetsro och tillit
Det är viktigt att anställda i kommunen ges förtroende att sköta sina arbetsuppgifter utan att politikerna lägger sig i deras arbete. All personal skall känna sig trygga i att våga säga sin mening. Otrygg personal skapar ingen kreativitet.
Vi tar avstånd från de senaste månadernas personalturbulens. Sådan personalpolitik vill vi inte ha!


Kommunen arbetar redan nu med att se över möjligheten till heltidsanställningar för alla. Österlenpartiet stödjer detta arbete.

Hälsosamt dricksvatten
Vi vill att kommunen har sitt källvatten, som tas upp från djupborror och säger nej till att varmt sjövatten transporteras hit från Bolmen. Vi vill också att kommunen avhärdar vattnet för dem som bor i södra delarna av kommunen och har mycket hårt vatten. Det är helt förkastligt att var och en skall tvingas experimentera med avhärdningsfilter. Kommunen kan göra det både säkrare och billigare.
Samarbete pågår med Tomelilla kommun angående leverans av vatten från Smedstorp och Brösarp samt med Kristianstads kommun. Dessa investeringar planeras vara genomförda senast år 2018. Då är kommunens vattenförsörjning tryggad. Nuvarande vattenskyddsområden kan då också göras minimala.

Gågata
Österlenpartiet är för en utbyggnad av nuvarande gågata i Simrishamn.

Frihet att själv välja
Vi vill att Simrishamnarna själva bestämmer vad som blir bäst för dem inom skola, vård och omsorg. Kommunen ansvarar för att de som utför jobbet – privata eller offentliga - gör det under kontrollerade former så trivsel, funktion och inte minst kvalitetsmål uppfylls. Noggrann uppföljning är absolut nödvändig, eftersom de senaste åren visat skrämmande brister. Låt medborgarna vara delaktiga i att "hålla igång" Österlen. Vi har ju massor med företag, föreningar och aktiva, som kanske vill göra ideella insatser på olika områden.

Samboende
Vi vill att kommunen skall ge sammanboende rätt att fortsätta bo tillsammans när en av dem måste flytta till ett äldreboende.

Miljötillståndet i Östersjön
Dagligen kan vi läsa om negativa miljöeffekter i Östersjön. Kommunen måste själv aktivt delta i miljöarbetet och ställa krav på att Regionen och staten gör sitt. Fisket är nu inne i en allvarlig kris där allt fler inte vill köpa svensk fisk p.g.a. alla larmrapporter. Vi får inte glömma att Simrishamn är Sveriges största landningshamn för fisk och den omsätter ca 800 milj. per år.
Kommunens reningsverk vid havet uppfyller redan nu alla miljökrav men vi vill gå vidare och öka reningsgraden till i princip nollutsläpp. Vi kan därmed bli bäst i landet.

Servicetjänster för äldre
Invånare från 70 år skall ha rätt till ett antal timmars hemtjänst per månad utan behovsprövning mot låg avgift. Brukaren avgör själv om kommunen eller annan skall utföra tjänsten. Det innebär i praktiken att man kan få hjälp med t.ex. städning, tvätt, inköp, snöskottning, gräsklippning, promenader med eller utan hund. Det här är ett sätt att sätta guldkant på vardagen på äldre dagar men också att förebygga skador och öka tryggheten.
Vi vill också att personer från 70 år ska få gratis bussresor inom kommunen och alla över 85 år ska själva få avgöra om hon eller han vill flytta till ett särskilt äldreboende. Men det ska vara du själv som vill flytta och inte anhöriga.

Isfabrik och filéfabrik i hamnen. Laxodling på land
Österlenpartiet har under senaste mandatperioden aktivt drivit frågan om utveckling av hamnen och fisket. Det har fått till följd att nya anläggningar kommer att byggas på östra kajen i fiskehamnen. Kommunen bygger ny isfabrik, och ny filéfabrik byggs av "folk i branschen". Det har varit lite upp och ner med fisket i Östersjön men vi tror att Simrishamns betydelse som stor fiskehamn därmed kan leva vidare.
Utöver havsfisket kommer filéfabriken att vara viktig för Sveriges största landbaserade laxodling som just nu håller på att etableras i kommunen.

Bygg på gamla lasarettstomten och bygg lägenheter i hela kommunen
Lasarettsområdet har ett sällsynt attraktivt läge och borde bebyggas med både hyresrätter och bostadsrätter för vanliga simrishamnare. Vi förordar ett förslag med hus i parkmiljö och rikligt med utrymme mellan husen så att det fortfarande går att se havet från Strandvägen. Vi ser gärna att lägenheterna förses med odlingsmöjlighet. Området är skilt från gamla stadskärnan och skulle med fördel kunna få en egen Simrishamnsprofil. En internationell arkitekttävling med nästan 50 förslag (Europan 11) ligger till grund för idéerna. Behovet av billiga lägenheter är skriande i hela kommunen och nu är det tid att bygga.
Invånarantal
En av de allvarligaste frågorna som kommunen brottas med är att antalet Simrishamnare flera år i rad har blivit färre. Konsekvensen av detta är förödande för ekonomin. Skatteintäkterna har sjunkit med ca 20 miljoner kronor per år och det motsvarar 60 öres skattehöjning.
Vi uppmanar alla partier att aktivt verka för att denna trend bryts genom att samla sig till motåtgärder.

VA-ledningsnät på landsbygden
Många i kommunen har idag inte tillgång till godtagbart dricksvatten eller ett fungerande avloppssystem. Österlenpartiet vill fortsätta att bygga ut ledningsnätet. Anslutning skall ske mot normal anslutningsavgift. Attusa, Tåghusa, Rönnebröd, Skepparp, Haväng, Virrestad och Tågarp står närmast på tur.

Cykellån
Österlenpartiet vill att kommunen slår ett slag för cyklingen genom att se till så att det är möjligt att låna en cykel på lämpliga platser i kommunen.

Idrottshall
Det är dags att se till att kommunens akuta behov av fritidslokaler avhjälps. Det är inte fråga om ett skrytbygge utan en praktisk s.k. fullformatsarena som kan användas av skilda utövare.

Ny teknik, nya arbetsmetoder
Inför ny teknik och nya arbetsmetoder inom t.ex. utbildning, sjukvård, hemtjänst, bibliotek, administration.
Utbyggnad bredband/fiber till alla som vill ha.

Spontanidrottsplatser
Vi ser gärna att det vid Simrislundsskolan och i Jonebergsparken kommer till stånd s.k. spontanidrottsplatser. Anläggningen i Jonebergsparken kan också förses med t.ex. utegym och kälkbacke.

Gator och vägar
Under mandatperioden blir det en ny väg ner till hamnen i Skillinge liksom en upprustning av vägen ut till Kiviks Musteri och Norra Stenshuvud. Sistnämnda väg får också en separat cykelbana längs vägen. Genom Kivik har nu också tecknats ett avtal med Trafikverket om upprustning av hela sträckan genom Kivik med separerade cykelbanor på ömse sidor. Upprustning av väg 11 mellan Simrishamn och Malmö till en 2-1 väg och ombyggnad av vägarna 19 och 13 kommer vi också att driva under nästa mandatperiod.
Gatuunderhållet måste också ges utökade resurser så att nuvarande kapitalförstöring upphör. Vi vill inte längre åka "puckelpist" på Storgatan och Kristianstadsvägen i Simrishamn.

Tågstopp i Tommarp
Självfallet ska tågen stanna i Tommarp. Det är mot sunt förnuft att det inte redan sker.

Invandringen
Kommunen måste få större möjlighet att hantera invandringen och ställa större krav på Migrationsverket. Idag placerar Migrationsverket nämligen flyktingar i kommunen utan att kommunen har en aning om det och det är helt förkastligt. Statens ersättning ska också motsvara kostnaden. Det krävs således en rejäl förändring eftersom nuvarande situation inte gynnar de blivande svenskarna.

Konsthall
Galleri Valfisken blev gymnasieskola och därmed försvann konsthallen. Vi vill visa all den fina konst som produceras på Österlen samt kunna bjuda in konstnärer att ställa ut. Vi föreslår att ursprungliga tanken om ett kulturhus vid hamnen förverkligas.

Kulturarvet
Få platser har ett så rikt kulturarv som Simrishamns kommun. Det vill vi bevara och visa upp. Våra hällristningar är kända nationellt och internationellt. Forskare kommer hit för att lära men också ge oss nya kunskaper. Ett hällristningscentrum kan dra turister och forskare året om.

Museet har idag 30 000 kulturföremål samlade i bristfälliga lokaler. Nya lokaler behövs.


Vi går till val med tre listor som speglar geografiska indelningen av Simrishamn.


Behöver du fler valsedlar så slå oss en signal på 0414-162 26.
Det finns också fler valsedlar i alla vallokaler.


Höger, vänster gäller inte för oss!Under fliken "Vår ordförande berättar" ser du vår valfilm

 

Här nedan visar vi de tre valsedlarna


Valsedel Norra


1 Kjell Dahlberg, Sankt Olof
2 Jeanette Svensson, Kivik
3 Gunilla Aastrup Persson, Ö. Tommarp
4 Christer Persson, Gnalöv
5 Agne Johnsson, Gyllebo
6 Gert Svensson, Kivik
7 Christer Vigren, Simrishamn
8 Mats Kaldvee, Simrishamn
9 Karin S. Pedersen, Gislöv
10 Beat Senn, Gislöv
11 Alf Olle Olsson, Simrishamn
12 Inga- Lill Cedergren, Simrishamn
13 Elisabeth Silve, Ö Tommarp
14 Gerd Holm, Simrishamn
15 Stig Söderberg, Skillinge
16 Nils- Åke Borg, Borrby
17 Fredric Strömberg, Simrishamn
18 Lena Åström, Simrishamn
19 Leif Månsson, Simrishamn
20
Hugo Malmström, Simrishamn

Valsedel Centrum


  1 Christer Persson, Gnalöv 460501-3517
  2 Gunilla Aastrup Persson Ö. Tommarp 440610-0042
  3 Christer Vigren, Simrishamn 431028-3710
  4 Mats Kaldvee, Simrishamn 500706-3570
  5 Beat Senn, Gislöv500727-2155
  6 Agne Johnsson, Gyllebo 420716-3751
  7 Alf Olle Olsson, Simrishamn 470814-3575
  8 Gerd holm, Simrishamn
  9 Fredric Strömberg, Simrishamn 800121-3555
  10 Inga-Lill Cedergren, Simrishamn 450627-3566
  11 Elisabeth Silve, Ö Tommarp 610210-4301
  12 Jeanette Svensson, Kivik 581231-4085
  13 Leif Månsson, Simrishamn 400814-3713
  14 Kjell Dahlberg, Sankt Olof 461228-3772
  15 Karin S. Pedersen, Gislöv 540903-9442
  16 Stig Söderberg, Skillinge 270703-2310
  17 Nils-Åke Borg, Borrby 490213-3596
  18 Gert Svensson, Kivik 580712-3699
  19 Lena Åström, Simrishamn 460708-0522
  20 Hugo Malmström, Simrishamn 320706-4143

   

Valsedel Södra


   1 Nils-Åke Borg, Borrby
   2 Stig Söderberg, Skillinge
   3 Gunilla Aastrup Persson, Ö.Tommarp
   4 Christer Vigren, Simrishamn
   5 Christer Persson, Gnalöv
   6 Karin S. Pedersen, Gislöv
   7 Mats Kaldvee, Simrishamn
   8 Beat Senn, Gislöv
   9 Elisabeth Silve, Ö Tommarp
   10 Kjell Dahlberg, Sankt Olof
   11 Fredric Strömberg, Simrishamn
   12 Alf Olle Olsson, Simrishamn
   13 Gerd Holm
   , Simrishamn
   14 Agne Johnsson, Gyllebo
   15 Inga-Lill Cedergren, Simrishamn
   16 Leif Månsson, Simrishamn
   17 Jeanette Svensson, Kivik
   18 Hugo Malmström, Simrishamn
   19 Lena Åström, Simrishamn
   20 Gert Svensson, Kivik